ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Algemene voorwaarden

Wij hanteren Algemene Voorwaarden voor al onze overeenkomsten. U vindt onze voorwaarden hieronder.
Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie wenst.

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Opdracht
Artikel 2 – Geheimhouding
Artikel 3 – Honorering
Artikel 4 – Declaraties c.q. eigen bijdrage en bescheiden en opschorting van werkzaamheden
Artikel 5 – Derdengelden
Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Archivering
Artikel 9 – Klachten

Op alle diensten van ahladvocaten zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Opdracht
1.1 ahladvocaten is een burgerlijke maatschap bestaande uit natuurlijke personen. Naast de leden van de maatschap zijn er andere advocaten aan ahladvocaten verbonden, evenals ondersteunende medewerkers, waaronder secretaresses en juridisch medewerkers.

1.2 ahladvocaten is een kostenmaatschap waarbij ieder afzonderlijk voor eigen risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.

1.3 cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de advocaat toekomt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Geheimhouding
ahladvocaten, haar advocaten en al haar overige medewerkers, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting, die een behoorlijk advocaat jegens derden in acht dient te nemen.
In het geval de cliënt en opdrachtgever niet dezelfde (rechts)persoon zijn, geldt deze geheimhoudingsverplichting in beginsel eveneens tegenover de opdrachtgever; dit hangt ondermeer andere af van de aard en inhoud van de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 3 – Honorering
3.1 Aan de advocaat komt een honorarium toe naast kantoorkosten en verschotten.
3.2 Het honorarium van de advocaat wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. Het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari worden verhoogd overeenkomstig het voor dat jaar door ahladvocaten vastgestelde nieuwe uurtarief. Indien voor het uitvoeren van de opdracht werkzaamheden worden verricht door meerdere advocaten zal dat plaatsvinden voor hetzelfde uurtarief of een lager voor de betreffende advocaat geldend uurtarief, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Onder de kantoorkosten worden begrepen vergoeding van niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten, zoals porti, niet nader gespecificeerde reiskosten, kosten van telecommunicatie, kopieerkosten en dergelijke, één en ander bepaald op 6% van het in rekening te brengen honorarium.
3.4 Onder de verschotten worden begrepen de vergoeding van de door de advocaat uit te geven kosten zoals onder meer griffierecht, deurwaarderskosten en gespecificeerde reiskosten.
3.5 Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de cliënt/opdrachtgever moet worden betaald alvorens de advocaat met zijn werkzaamheden een aanvang maakt. Een voorschot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie.
3.6 Tenzij anders overeengekomen kan maandelijks tussentijds een verschuldigd bedrag aan honorarium, kantoorkosten en verschotten worden gedeclareerd aan de cliënt/opdrachtgever.
3.7 Een einddeclaratie gaat vergezeld van een specificatie, tenzij anders overeengekomen.
3.8 In geval van bijstand op basis van gefinancierde rechtsbijstand is het in art.3 bepaalde niet van toepassing.

Artikel 4 – Declaraties c.q. eigen bijdrage en bescheiden en opschorting van werkzaamheden
4.1 Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en wettelijke rente verschuldigd is.
In geval van incassomaatregelen zijn dan tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 50 euro per declaratie.
4.2 Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de advocaat voorts gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de cliënt/opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is ahladvocaten niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
4.3 Indien de bescheiden (kopie Nederlands paspoort of identiteitskaart of Nederlands rijbewijs) niet (tijdig) worden aangeleverd en/of de eigen bijdrage (niet) tijdig wordt voldaan, is de advocaat voorts gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat aan voormelde verplichtingen is voldaan. In dat geval is ahladvocaten niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 5 – Derdengelden
Gelden die ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk ontvangen op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Aartsen Advocaten te Utrecht onder nummer NL22 TRIO 0212 1729 80 bij TRIODOS Bank te Zeist en zo spoedig als mogelijk overgemaakt naar de rechthebbende(n).
Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt daarover geen rente vergoed.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt/opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ahladvocaten niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan direct voortvloeiende uit de opdracht zelf.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
ahladvocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten verzekerd. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag inclusief het eigen risico dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

Artikel 8 – Archivering
ahladvocaten archiveert ieder dossier gedurende vijf jaar na de datum van sluiting. Daarna heeft ahladvocaten het recht het dossier te vernietigen.

Artikel 9 – Klachten
In geval van een klacht over de dienstverlening door de advocaat, kan de cliënt/opdrachtgever hierover klagen. Verwezen wordt naar de klachtenregeling ahladvocaten.