Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Privacyverklaring

Privacyverklaring ahladvocaten

ahladvocaten bestaat uit een team van zes gespecialiseerde advocaten gevestigd aan de Maliesingel 2 te Utrecht. Ons team bestaat uit de volgende vijf advocaten: Jan Willem Aartsen, Anjo Hekman, Pascal Lodder, Flip Jansen en Fred Menkveld. Wij zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden: Arbeidsrecht, Strafrecht, Vreemdelingenrecht, Personen en Familierecht en Sociaal Zekerheidsrecht. ahladvocaten staat ook mensen bij die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (“Pro Deo”).

Onze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens, waarom en wanneer wij gebruik mogen maken van uw persoonsgegevens, hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij uw gegevens delen. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Wij willen u er graag op attent maken dat op overeenkomsten die wij met u sluiten onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn te raadplegen via de volgende link:
https://ahl-advocaten.nl/algemene-voorwaarden

 

“Persoonsgegevens” en “verwerken”

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens direct van u zelf. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet direct van u verkrijgen, verkrijgen wij uw persoonsgegevens via één van de volgende kanalen:

Cliënten en contacten van cliënten

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van verschillende overheidsinstanties zoals de Politie, het Openbaar Ministerie, gerechtelijke instanties, de belastingdienst, de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en andere overheidsinstanties die betrokken zijn bij onze praktijkvoering. Daarnaast verkrijgen wij uw persoonsgegevens ook van verschillende hulpverleningsinstanties zoals de Arbodienst, Reclassering Nederland, het UWV en gecertificeerde instellingen die belast zijn met de uitvoering van jeugdhulpverlening. Ook kan het zijn dat wij persoonsgegevens ontvangen van uw werkgever, verhuurder, een wederpartij, aangever(s), medeverdachten of via een advocaat die betrokken is bij een juridische procedure. Bent u een contact van een van onze cliënten dan kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze cliënten.

Sollicitanten

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via een uitzendbureau, een ander advocatenkantoor of een opleidingsinstituut waar u een opleiding volgt.

Cursisten

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld van het bedrijf waar u werkzaam bent of via het instituut waar u een cursus afneemt bij ons kantoor.

Overig

Wij verkrijgen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens van het bedrijf waar u werkzaam bent of bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor de doelen die wij daaraan stellen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zomaar voor een ander doel verwerken. Mocht het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken, dan informeren wij u vóóraf hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij hebben de volgende doelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Cliënten en contacten van cliënten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u de optimale juridische dienstverlening te kunnen leveren. Dit houdt onder andere in dat wij uw persoonsgegevens verwerken om u bij te staan in een juridische procedure, het aanvragen van een toevoeging wanneer u daarvoor in aanmerking komt, het innen van verschuldigde bedragen, u adviseren, bemiddelen, verwijzen of een regeling treffen, het aanvragen van een verblijfsdocument. Ook hebben wij uw persoonsgegevens nodig om met u te communiceren, contact met u op te nemen of voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Sollicitanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor u solliciteert, informatie in te winnen over u als sollicitant en om personeel aan te kunnen nemen wanneer daar vraag naar is.

Cursisten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u te communiceren of contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om cursussen te kunnen verzorgen.

Overig

Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u te communiceren of contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u

Wij verwerken niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de bovenstaande doelen.

Cliënten en contacten van cliënten

Wij verwerken van u in ieder geval alle persoonsgegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen zoals: volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kan het zijn dat wij contactgegevens verwerken van gezinsleden en/of relaties wanneer dit nodig is, bijv. in het geval een cliënt gedetineerd is. Verder verwerken wij alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van de optimale juridische dienstverlening en persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verwerken zoals financiële persoonsgegevens, Burgerservicenummer en ID, paspoort of rijbewijs.

Onderdeel van persoonsgegevens die relevant zijn voor de juridische dienstverlening kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn. Dit zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens die te maken hebben met ras of etniciteit, politieke voorkeur, genetische gegevens, medische gegevens, biometrische gegevens en seksuele voorkeur of gedrag. Ook kan het gaan om strafrechtelijke persoonsgegevens zoals verdenkingen, verhoren of uitspraken.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is zowel een wettelijke verplichting als een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te sluiten. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is voor u verplicht. Op het moment dat u persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij u geen juridische diensten kunnen verlenen.

Sollicitanten

Naast uw contactgegevens verwerken wij alle persoonsgegevens die u ons verstrekt bij uw sollicitatie. Denk hierbij aan opleidingen, beoordelingen en een motivatiebrief.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht. Wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij een eventuele sollicitatieprocedure niet met u doorlopen.

Cursisten

Wij verwerken van u in ieder geval alle persoonsgegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen en uw aanwezigheid te controleren zoals: volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Naast deze persoonsgegevens verwerken wij ook waar u werkzaam bent of welke opleiding u volgt en uw aanwezigheid.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor u niet verplicht. Op het moment dat u persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat u geen cursus bij ons kunt volgen.

Overig

Wij verwerken van u in ieder geval alle persoonsgegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen zoals: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast kunnen wij verwerken bij wie u werkzaam bent en welke functie u heeft. Stuurt u ons, of wij u, een factuur, dan verwerken wij ook alle gegevens die daar op vermeld staan.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is vanuit een zakelijk oogpunt een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is voor u niet verplicht. Op het moment dat u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij geen overeenkomst met u kunnen aangaan. In een niet zakelijke context is het verstrekken van uw persoonsgegevens uiteraard niet verplicht. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij echter geen contact met u opnemen of contact onderhouden.

 

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden wanneer wij daar een grondslag voor hebben. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen:

Cliënten en contacten van cliënten

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook zijn wij wettelijk verplicht om deze persoonsgegevens te verwerken en zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met u sluiten. In bepaalde gevallen zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor het instellen, onderbouwen of uitoefenen van een rechtsvordering, ofwel voor de behandeling van uw zaak.

Sollicitanten

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Zonder sollicitaties zou de continuïteit van ons bedrijf in gevaar kunnen komen.

Cursisten

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met u sluiten.

Overig

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn de persoonsgegevens in zakelijk context noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met u sluiten. In alle andere gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Zonder deze verwerkingen kunnen wij met relaties die voor ons noodzakelijk zijn geen contact meer opnemen. Het verwerken van factuurgegevens is een wettelijke verplichting.

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij hebben dan ook de volgende bewaartermijnen vastgesteld welke mede zijn bepaald door wettelijke verplichtingen.

Cliënten en contacten van cliënten

Financiële persoonsgegevens bewaren wij zeven (7) jaren. Strafrechtelijke persoonsgegevens bewaren wij vijf (5) jaren. Alle overige persoonsgegevens en persoonsgegevens die noodzakelijk zijn of waren in uw procedure bewaren wij ook vijf (5) jaren. Documenten die relevant zijn voor onze beroepsaansprakelijkheid bewaren wij twintig (20) jaren. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de controle op tegenstrijdige belangen worden bewaard voor de duur van het bestaan van het samenwerkingsverband en diens opvolger. Overige persoonsgegevens worden gewist zodra de noodzaak tot bewaren vervalt.

Sollicitanten

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel één (1) maand. Met uw toestemming bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één (1) jaar.

Cursisten

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van de cursus. Na het afronden van de cursus zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Overig

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van het zakelijke contact dan wel dat de relatie die wij met u hebben relevant is voor ons kantoor. Financiële gegevens worden zeven (7) jaar bewaard.

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens

Cliënten

Dit zijn partijen die betrokken zijn in een juridische geding, hulpverleningsinstanties en/of zelfstandige bestuursorganen. Dit zijn onder meer het Openbaar Ministerie, de rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, het UWV, de kinderbescherming, de reclassering en de IND. Ook andere advocaten binnen ons kantoor ontvangen, wanneer daar belang bij is, uw persoonsgegevens. Ook kan het zijn dat een deskundige uw persoonsgegevens ontvangt wanneer dat nodig is. Verder ontvangen onze administratie kantoren en accountants uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwerking van financiële gegevens bijvoorbeeld voor het maken van aan u of derden te sturen nota’s. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met een andere partij dat hierboven genoemd, zullen wij u hierover informeren.

Sollicitanten

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met andere advocatenkantoren.

Cursisten

Het kan zijn dat uw werkgever of opleiding ons vraagt om gegevens met hen te delen.

Overig

Financiële gegevens worden gedeeld met onze boekhouder(s). Overige persoonsgegevens worden niet gedeeld. Wanneer een wettelijke verplichting daartoe bestaat, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met een toezichthouder of andere instantie.

Wanneer een wettelijke verplichting daartoe bestaat, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met een toezichthouder of andere instantie.

 

Beveiliging

Wij dragen zorg voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met onze verwerkers hebben wij Verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn van u persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:

 

Het recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, uw persoonsgegevens niet langer verwerken.

 

Recht van inzage, rectificatie en gegevenswissing

Op uw verzoek zullen wij u meedelen of er iets, en zo ja wat, er met uw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen u dan informatie geven over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van uw persoonsgegevens. Ook zullen wij u zo mogelijk meedelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

In sommige gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wissen. Hier zijn wel vereisten aan verbonden en dus uitzonderingen mogelijk.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft als betrokkene het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van u verwerken of wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer u hier om verzoekt.

 

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet u onderbouwen waarom u een belang heeft bij het niet langer verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons! Wanneer een verzoek bij ons binnen komt met betrekking tot bovenstaande rechten, moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. Dit doen wij door van u een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag wordt afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Heeft u nog vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op:

ahladvocaten Utrecht
Maliesingel 2
3581 BA Utrecht
T: 030 230 20 60
E: info@ahl-advocaten.nl