Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Buitenlandse werknemer en boetes

Heeft u een boete opgelegd gekregen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) en bent u het daarmee niet eens? Neem contact op met de arbeidsmigratie advocaat van AHL advocaten. De immigratierecht advocaten van ons kantoor hebben jarenlange ervaring in adviseren en procederen. U krijgt advies en zo nodig vakkundige rechtsbijstand om de boetes, of de hoogte ervan aan te vechten.

Verboden voor werkgever

Het is een werkgever in Nederland verboden een vreemdeling tewerk te stellen zonder tewerkstellingsvergunning (TWV). De boete hiervoor kan oplopen tot € 12000,= per overtreding, bij natuurlijke personen die als werkgever gekwalificeerd worden tot € 6000,= per overtreding.

Wat de wet onder “werkgever” verstaat is veel ruimer dan wat in het normale taalgebruik onder dat begrip wordt verstaan. Ook zonder een arbeidsovereenkomst, zelfs bij een vriendendienst, kan er sprake zijn “werkgeverschap”.

Uiteraard bestaan er ook meerdere uitzonderingen op dit verbod. Bijvoorbeeld indien het EU-recht van toepassing is, en een tewerkstellingsvergunning nodig maar niet aanwezig is, is de omstandigheid dat de werknemers niet zijn betaald en geen vergoeding hebben ontvangen, en ook niet gebleken is dat ze daar recht op hebben, grondslag voor de conclusie dat er geen sprake is van “werknemerschap” . En derhalve is er ook geen “werkgeverschap” en dus geen overtreding van artikel 2 lid 1 Wav, zo bepaalde de Raad van State op 16 januari 2013 (201201869/1/V6)

En, EU-onderdanen, niet zijnde Bulgaren en Roemenen, hoeven niet in het bezit te zijn van een TWV. Ook derdelanders, die in het bezit zijn van een Europese verblijfskaart als langdurig ingezetene, zijn onder omstandigheden vrijgesteld van de verplichting een TWV te hebben voor hun werk.

Verplichtingen voor werkgever

Daarnaast bestaan er voor werkgevers van buitenlandse werknemers verplichtingen. Indien die niet worden nagekomen, kan er ook een boete worden opgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om het aanmelden van een buitenlandse werknemer die zonder tewerkstellingsvergunning mag werken en de verplichting een afschrift van het identiteitsdocument van de buitenlandse werknemer in de administratie opnemen.

Procederen

Onderhandelen met de betrokken instanties is praktisch niet mogelijk. Het is mogelijk en dus ook noodzakelijk, de rechtmatigheid van een boeteoplegging aan te vechten indien u het daarmee niet eens bent. Het is ook mogelijk de hoogte van de boete aan te vechten. Er zijn meerdere situaties in de regels opgenomen die tot matiging van de boete moeten leiden. Dit kan zelfs tot een nihilstelling van de boete leiden.

De hoogte van de boetes zijn neergelegd in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen en de bijbehorende Tarieflijst. De meest recente is vastgesteld per 1 januari 2013.

De materie is complex en ingewikkeld. Zo gelden er verschillende regels voor EU-onderdanen (zelfs voor verschillende EU-onderdanen verschillende regels), derdelanders, Turkse werknemers. Het is essentieel dat u zich laat adviseren door een arbeidsmigratierecht advocaat die hierin gespecialiseerd is, om te voorkomen dat u ten onrechte een boete of een te hoge boete krijgt opgelegd.

Direct advies en begeleiding van een arbeidsmigratie specialist? Een gratis oriënterend gesprek is altijd mogelijk. Neem direct contact op.

Heeft u een boete opgelegd gekregen en bent u het daarmee niet eens? Laat u dan deskundig adviseren en verspil niet onnodig tijd en geld. U krijgt altijd gratis juridisch advies, bel daarvoor 030-2302060 of vul het contact formulier in.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.