ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Arbeid als zelfstandige

Wilt u als niet-Nederlander in Nederland aan de slag als zelfstandige dan stelt de Nederlandse wet een aantal voorwaarden. Hieronder geven we een kort overzicht. De immigratie advocaat van AHL advocaten geeft u advies en begeleidt indien gewenst de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Wanneer mag je als ondernemer in Nederland werken?

Dat kan indien:
• u afkomstig bent uit een land behorend tot de Europese Economische Ruimte (EER); of
• op uw verblijfsvergunning staat de aantekening “arbeid vrij toegestaan” danwel “arbeid als zelfstandige”.

Voorwaarden

Wanneer u niet onder het Europese vrije verkeer valt, dient u een verblijfsvergunning aan te vragen voor uw werk als ondernemer. In veel gevallen zal dan moeten worden aangetoond dat met de vestiging van de onderneming een “wezenlijk Nederlands belang” is gediend. (dat hoeft bijvoorbeeld niet als u een “langdurig ingezetene derdelander” bent)
Een van de punten waar daarbij naar gekeken wordt is het ondernemingsplan dat bij de aanvraag moet worden overgelegd. De Vreemdelingencirculaire geeft daarover de volgende informatie.

Te overleggen bij een aanvraag verblijfsvergunning
arbeid als zelfstandige

Ondernemingsplan
Voor de beoordeling van de aanvraag om advies aan de Minister van EL&I met gebruikmaking van het puntensysteem dient de vreemdeling ten minste een volledig ondernemingsplan, eventueel aangevuld met onderliggend onderzoek dan wel analyses, referenties van kennisinstellingen, bedrijven of partijen op de markt, referenties of contacten met arbeidsmarktinstellingen, of referenties en contacten met financiële instellingen, te overleggen. Voor de inhoud van het ondernemingsplan zelf zie hierna onder B5/7.3.4.
Indien geen of een niet voldoende onderbouwd ondernemingsplan over wordt gelegd, wordt de aanvraag, zonder voorlegging aan de Minister van EL&I voor advies, afgewezen omdat niet wordt aangetoond dat met de te verrichten arbeid als zelfstandige een wezenlijk Nederlands economisch belang wordt gediend.

Stukken ter onderbouwing van het ondernemingsplan.

Het is de verantwoordelijkheid van de vreemdeling om zijn aanvraag te onderbouwen met stukken en aan te tonen dat hij met zijn onderneming een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie kan leveren. Ten behoeve van de toetsing aan het puntenstelsel moeten (voor zover van toepassing), ter onderbouwing van het ondernemersplan, onder meer de volgende stukken worden overgelegd:

 • afschriften van behaalde diploma’s; de vreemdeling dient zorg te dragen voor vertaling en erkenning van de overgelegde diploma’s en afschriften door het Nuffic;
 • akte van oprichting en statuten onderneming in het geval sprake is van een onderneming in het land van herkomst;
 • referentie voormalige werkgever(s);
 • arbeidscontract(en) van voormalige dienstbetrekkingen;
 • referenties Nederlandse partners of contacten;
 • vennootschapscontracten;
 • financiële gegevens, zoals omzetgegevens, jaarrekeningen, belastinggegevens, loonstaten, loonaangiften, e.d.;
 • getuigschriften Nederlandse opleiding (diploma, promotie).
  Jaarstukken en/of cijfers moeten zijn opgesteld of goedgekeurd door een onafhankelijke deskundige (bijv. bij financiering door een Nederlandse bank). De onafhankelijke deskundige mag géén familie zijn. Het hoeft niet speciaal een Registeraccountant of een Accountant Administratieconsulent te zijn. Een boekhouder of een financieel adviseur is ook voldoende.

Overige stukken
Naast de hiervoor genoemde stukken ter onderbouwing van het ondernemingsplan moet de vreemdeling ook nog overleggen:

 • bewijsstukken die de nieuwheid van het product of de dienst voor Nederland aantonen (bijv. patenten of referenties van kennisinstellingen e.d.);
 • bewijsstukken van arbeidscreatie in het eigen bedrijf;
 • gegevens m.b.t. voorgenomen investeringen in Nederland;
 • een kopie van een uittreksel van de (verplichte) inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan drie maanden.

Alle stukken moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits of te zijn vertaald door een vertaler die door de Nederlandse rechtbank is beëdigd.

* Uit het ondernemingsplan zelf moet in ieder geval het volgende blijken:

Persoonlijke gegevens
Hieronder vallen de personalia van de vreemdeling, maar ook zijn gezins- en inkomenssituatie, financiële verplichtingen, opleidingen (onderbouwd met behaalde diploma’s) en beroepservaring;

Bedrijfsgegevens
Een samenvatting van het ondernemingsplan waarin gegevens worden opgenomen over het bedrijf dat de vreemdeling gaat oprichten en over de branche waarin de vreemdeling gaat opereren. Tevens dient informatie te worden verschaft over de startdatum, de vestigingsplaats, enzovoort;

Juridische zaken
Hierbij dient aandacht te worden besteed aan zaken als de rechtsvorm van de onderneming, de handelsnaam, aanwezigheid van eventuele vestigings- en overige vergunningen, de aansprakelijkheden, de verzekeringen en de leveringsvoorwaarden;

Commercieel plan
Hierbij dient een omschrijving te worden gegeven van het type product of dienst, van de markt waarop de vreemdeling actief wil worden, wat de doelgroep is van de beoogde ondernemingsactiviteit (de afnemers), welke concurrenten er zijn, wat hun sterke en zwakke punten zijn en wat de bijzondere kenmerken van de vreemdeling dan wel van diens producten of diensten zijn. Tevens dient te worden ingegaan op de wijze waarop de vreemdeling de markt gaat bewerken (presentatie naar buiten, promotiemiddelen, wijze van adverteren, enzovoort). Eén en ander wordt zo mogelijk onderbouwd met contracten of referenties van afnemers, afzetprognoses en dergelijke);

Managementplan
Hierbij wordt een omschrijving gegeven van de omvang van het benodigde personeel, de wijze van werven en de beoogde organisatie;

Financieel plan
Dit bevat onder andere een investeringsbegroting, een financieringsplan en een aflossingsplan (zo mogelijk onderbouwd met bankcontracten), een exploitatiebegroting en een liquiditeitsprognose (incl. berekeningen).

Direct advies en begeleiding van een immigratierecht advocaat? Een gratis oriënterend gesprek is altijd mogelijk. Neem direct contact op.

Wilt u als niet-Nederland in Nederland aan de slag als ondernemer? Laat u dan deskundig adviseren en verspil niet onnodig geld en tijd. U krijgt altijd gratis juridisch advies, bel daarvoor 030-2302060 of vul het contactformulier in.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.