ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Samenvatting arrest B – werkgever

Zaak Afdeling Civiel recht
Kantonrechter Utrecht
Mevr. B. gemachtigd door: mr. J.W. Aartsen
Werkgever gemachtigd door: mr. L. Van de Vrugt

Feiten

Mevr. B is sinds juni 2013 in dienst als interieurverzorgster bij werkgever en verricht schoonmaakwerkzaamheden in een school. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werknemer de werkzaamheden niet aan anderen mag overdragen zonder voorafgaande toestemming van werkgever. Mevr. B. was tot en met medio oktober 2013 met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Op 21 januari 2014 meldt mevr. B. zich ziek. Begin februari 2014 is mevr. B. op staande voet ontslagen waarbij per brief wordt medegedeeld dat ze de afspraken niet is nagekomen en een contractbreuk heeft gemaakt. Het ontslag zal ingaan per 1 februari 2014. Werkgever stelt dat mevr. B. na haar zwangerschapsverlof en tot haar ziekmelding niet zelf op het werk is verschenen maar haar man en een vriend heeft gestuurd. Tevens stelt werkgever dat het vertrouwen is geschaad omdat mevr. B. de sleutel met toegangscode aan de laatstgenoemden heeft afgegeven.
Ter zitting verklaart werkgever dat hij via telefoongesprekken met de echtgenoot van mevr. B. heeft vernomen dat mevr. B. haar werkzaamheden niet zelf heeft verricht maar heeft laten verrichten door haar echtgenoot en een vriend. Volgens werkgever is dit bevestigd door de directie van de school. Daarnaast heeft werkgever een vriend van mevr. B. zien schoonmaken in de school. Werkgever stelt dat de school het contract per email heeft opgezegd als gevolg van het handelen van mevr. B. Mevr. B. betwist de verklaringen van werkgever en stelt dat haar echtgenoot haar wel eens heeft geholpen met spullen sjouwen en wel eens heeft geholpen met schoonmaken. Bovendien verklaart ze dat zij de sleutel van de school op 21 januari 2014 heeft afgegeven aan werkgever. Werkgever heeft dit bevestigd. Mevr. B. heeft het ontslag op staande voet vernietigd, vordert loondoorbetaling vanaf medio oktober 2013 en heeft zich bereid verklaard haar werkzaamheden te hervatten zodra zij weer hersteld is.

Kort geding

In kort geding oordeelde de kantonrechter onder meer dat de dringende reden van het ontslag op staande voet niet aannemelijk is en de aangevoerde ontslagreden niet onverwijld is medegedeeld. Voorts oordeelde de kantonrechter om mevr. B. binnen 2 dagen na betekening van het vonnis en na haar hersteldverklaring, in staat te stellen de schoonmaakwerkzaamheden te hervatten, op straffe van een dwangsom.

Beoordeling kantonrechter

Allereerst beantwoordt de kantonrechter de vraag of de dringende reden van het ontslag op staande voet aannemelijk is. Werkgever heeft geen stukken zoals een schriftelijk verklaring van de echtgenoot, betreffende vriend, de school en de gestelde e-mail omtrent opzegging van het contract in geding getoond. Derhalve oordeelde de kantonrechter dat de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat mevr. B. de werkzaamheden niet zelf heeft verricht maar heeft laten uitvoeren door derden. Voorts is niet gebleken dat werkgever mevr. B. heeft gehoord alvorens haar te ontslaan. Kantonrechter is van mening dat werkgever mevr. B. had kunnen confronteren met de beschuldiging. Tevens had werkgever niet alleen mogen afgaan op de niet gebleken telefoongesprekken van de echtgenoot van mevr. B. Voorts oordeelt de kantonrechter over de onverwijldheid van het ontslag. Partijen bevestigen beide dat de sleutel op 21 januari is ingeleverd bij werkgever. Het is onduidelijk wanneer werkgever de betreffende vriend van mevr. B. heeft zien werken in de school en het is derhalve niet aannemelijk dat de aangevoerde ontslagreden onverwijld aan mevr. B. is meegedeeld. Dat de echtgenoot van mevr. B. haar wel eens heeft gelopen is geen rechtsgeldige reden voor ontslag op staande voet. Tot slot verklaart de werkgever dat de school het contract heeft opgezegd, echter vormt dit geen reden om de vordering tot toelating tot werk af te wijzen. Gesteld noch gebleken is dat mevr. B. expliciet en alleen te werk is gesteld voor het schoonmaken van de school. Derhalve is de vordering tot toelating tot het werk toegewezen.

Lees ook:

  1. Vergoeding claimen bij ontslag U dreigt te worden ontslagen. U kunt of...
  2. Ontslag In Nederland kennen wij verschillende ontslagprocedures die niet...
  3. Veelgestelde vragen Vraag Kan een buitenlandse werknemer, die illegaal werkt,...
  4. Nieuw ontslagrecht Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer...
  5. Vergoeding bij ontslag U dreigt te worden ontslagen. Wat doet de...