Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Ontslag

In Nederland kennen wij verschillende ontslagprocedures die niet hetzelfde zijn voor werknemers dan wel werkgevers. Dreigt u in één van de onderstaande situaties te verkeren? Schakel op tijd een arbeidsrechtspecialist in!

Een werkgever kan kiezen uit verschillende ontslagprocedures:

  • ontslagvergunning aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
  • via de kantonrechter.

Tevens zijn er opzeggingen in speciale situaties waar geen toestemming van het UWV of rechter nodig is. De opzeggingen in speciale situaties zijn:

  • beëindigen met wederzijds goedvinden;
  • opzeggen in proeftijd;

Let op: vanaf 1 juli wordt er een nieuwe ontslagprocedure toegevoegd voor werkgever en werknemer.

Kijk onder ‘’nieuw ontslagrecht juli 2015’’ voor de wijzigingen.

Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV

Indien de werkgever de overeenkomst wenst op te zeggen is hij/zij verplicht om een procedure te starten bij het UWV door middel van een schriftelijke aanvraag. Er zijn twee wettige redenen voor ontslag: bedrijfseconomische redenen of ontslag om persoonlijke redenen. De ontslagaanvraag moet voldoende onderbouwd zijn wil de werkgever een ontslagvergunning krijgen. Vervolgens zal het UWV een advies betreffende het ontslag aanvragen bij de ontslagadviescommissie. Een standaardprocedure zal ongeveer 4 tot 6 weken duren. Mocht het UWV een ontslagvergunning geven, dan is de werkgever verplicht om aan de opzegtermijn te houden. Blijkt er een opzegverbod aanwezig te zijn, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen. Let op: vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels omtrent ontslag via het UWV.
Kijk onder ‘’nieuw ontslagrecht juli 2015’’ voor de wijzigingen.

Via de kantonrechter

Naast de bovengenoemde procedure is er ook de mogelijkheid voor beide partijen om zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. De procedure begint met een verzoekschrift. Vervolgens ontvangen beide partijen een brief van de rechtbank met een datum voor de zitting. De rechter zal binnen een aantal weken uitspraak doen, de zogenoemde beschikking.

Beëindigen met wederzijds goedvinden

Deze ontslagprocedure is voor zowel de werkgever als werknemer mogelijk. Echter mag de werkgever u nooit dwingen tot het meewerken aan het ontslag. Beëindigen met wederzijds goedvinden gebeurt middels een beëindigingsovereenkomst oftewel vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst maakt de werkgever samen met de werknemer schriftelijke afspraken omtrent het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, denk hierbij aan de datum van de beëindiging van het dienstverband dan wel vergoeding voor ontslag. Het document dient door beide partijen te worden ondertekend.Als het initiatief voor de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst uitgaat van uw werkgever heeft u in beginsel recht op een WW-uitkering. Laat de vaststellingsovereenkomst echter altijd vooraf toetsen door een arbeidsrechtspecialist!

Opzeggen in proeftijd

Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst beëindigen. Voor deze beëindiging is geen ontslagvergunning nodig, de opzegtermijn hoeft niet in acht te worden genomen en de opzegverboden gelden niet. Er gelden geen strikte regels voor het beëindigen van het dienstverband in de proeftijd. Wél kan de werkgever u om een schriftelijke verklaring vragen. Ook de werknemer kan om een schriftelijke verklaring vragen indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt.

Tussentijdse opzegging bepaalde tijd contract

Heeft u een bepaalde tijd contract en is een tussentijds opzegbeding in het contract opgenomen? Dan kunt u als werknemer het contract tussentijds beëindigen. De werkgever kan dit alleen mits hij/zij een ontslagvergunning bij het UWV aanvraagt. Let op dat het tussentijds beëindigen expliciet in het contract vermeld moet staan, anders is de opzegging niet rechtsgeldig. Tot slot moet de opzegtermijn in acht worden genomen. De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt één maand. De werkgever heeft afwijkende termijnen.

Meer weten?

Maak snel een afspraak via de secretaresse (030-2302060) tussen 09.00 – 12.30 uur of 13.30 – 17.00 uur of mail naar aartsen@ahl-advocaten.nl.