Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Nieuw ontslagrecht

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Daarbij is door Minister Asscher toegezegd dat hij de flexmaatregelen in de WWZ niet zal invoeren per 1 juli 2014, maar per 1 januari 2015. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige ontslagrecht zijn:

Transitievergoeding

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen komt er een nieuwe soort vergoeding bij ontslag: de transitievergoeding. Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.
Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De regel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000,– bruto en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer dan € 75.000,– bruto per jaar verdienen.
In alle gevallen krijgt de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding. Maar door de verlaging van de vergoeding dalen de gemiddelde kosten van ontslag voor werkgever.

Geen keuze ontslagroute

Met de Wet Werk en Zekerheid heeft de werkgever niet meer de keuze tussen de ontslagroute via het UWV dan wel de kantonrechter: ontslag om bedrijfseconomische reden en langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter. Nu krijgt de ene werknemer, via de kantonrechter, een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding kan worden ontslagen.
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen gaat het om het structureel vervallen van arbeidsplaatsen in de komende 26 weken. De werkgever kan tevens geen herplaatsing in een andere passende functie aanbieden. Bedrijfseconomische redenen kunnen onder meer zijn: slechte financiële situatie, bedrijfsverhuizing of organisatorische veranderingen.
Bij ontslag via de kantonrechter kan de werkgever het personeel enkel ontslaan vanwege persoonlijke redenen. Persoonlijke redenen kunnen onder meer zijn: disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding of weigeren arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren.
Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de kantonrechter een extra ontslagvergoeding toekennen. Dit betekent dat de werknemer naast de transitievergoeding tevens een aanvullende ontslagvergoeding kan krijgen.

Het nieuwe ontslagrecht brengt met zich mee dat zowel de werkgever als de werknemer in hoger beroep kunnen gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Maar het is wel zo dat de uitspraak van de rechter meteen in werking treedt.

Flexibele contracten

Opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever worden niet na 3 jaar, maar al na 2 jaar omgezet in een vast contract. Er komt een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken, het langdurig gebruik van 0-urencontracten wordt aan banden gelegd en in de zorg helemaal verboden.

WW

Minister Asscher verdedigt het wetsvoorstel met de algemene gedachte dat hij kiest voor werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk als passende arbeid aanvaarden. Door een nieuw systeem van inkomensverrekening wordt voorkomen dat mensen daarbij minder gaan verdienen dan ze in de WW als uitkering kregen. Werkhervatting vanuit de WW wordt altijd lonend.
De maximale duur van de WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – uit te breiden.
Onder het kopje ‘’WW wijziging januari 2016’’ kunt u meer lezen over de nieuwe WW bepalingen.

Invoering vanaf 1 januari 2015

In het begrotingsakkoord van oktober 2014 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de Tweede Kamerfracties van ChristenUnie, D66, PvdA, SGP en VVD over versnelde invoering van de voorgestelde maatregelen. De hervorming van het ontslagrecht en het eerdere aanvaarden van passende arbeid in de WW staat gepland voor 1 juli 2015. De versterkte rechtspositie van flexwerkers gaat op 1 januari 2015 in.

Meer weten?

Maak snel een afspraak via de secretaresse (030-2302060) tussen 09.00 – 12.30 uur of 13.30 – 17.00 uur of mail naar aartsen@ahl-advocaten.nl.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht