Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Concurrentiebeding

U kunt als werknemer geconfronteerd worden met een concurrentiebeding in uw arbeidscontract. Uw werkgever probeert hiermee te voorkomen dat u aansluitend aan uw vertrek voor u zelf gaat beginnen of bij een concurrent gaat werken. U herkent een concurrentiebeding aan het totale verbod op vergelijkbaar werk in een bepaalde afstand tot uw huidige werkgever voor een bepaalde periode, veelal op straffe van een boete. Onder ‘’concurrentiebeding’’ vallen meerdere bedingen, denk aan ‘’relatiebeding’’ waarbij de werknemer geen verdere werkgerelateerde contacten mag houden met de relaties van de werkgever, ‘’aftroggelbeding’’ waarbij werknemer de medewerkers van werkgever niet mag bewegen ook bij de concurrent in dienst te treden en tot slot ‘’geheimhoudingsbeding’’ waarbij de werknemer geen belangrijke en geheime bedrijfsinformatie naar buiten mag brengen.

Rechtsgeldigheid

Een concurrentiebeding dient schriftelijk te zijn overeengekomen en dient beperkt te zijn in tijd en afstand tot uw huidige werkgever. Tegenover het belang van uw werkgever om hem niet oneerlijk te beconcurreren staat immers uw recht op vrije arbeid. Indien uw functie of de arbeidsverhouding in de loop van de tijd is gewijzigd, dient een nieuw concurrentiebeding te worden opgenomen. Denk aan een wijziging van uw functie doordat u meer verantwoordelijkheden krijgt of wanneer het bedrijf sterk in omvang is toegenomen. Sinds 1 januari 2015 geldt er een nieuwe regel betreffende het concurrentiebeding. In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag er geen concurrentiebeding worden opgenomen tenzij de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Overtreding concurrentiebeding

Als de werkgever van mening is dat u het concurrentiebeding heeft overtreden, kan hij/zij nakoming van het concurrentiebeding vorderen op straffe van een dwangsom en/of een voorschot vragen op de contractuele boete. Dit gebeurt meestal in een kort geding. Uw werkgever zal daarvoor het bewijs dienen te hebben dat u het concurrentiebeding overtreedt. Dit is niet altijd even gemakkelijk.

Reageren op vordering werkgever

U kunt op de vordering van uw werkgever reageren door (al dan niet gedeeltelijk) vernietiging (schorsing) te vragen aan de rechter van het concurrentiebeding. Redenen daarvoor kunnen uiteraard zijn de te lange duur van het concurrentiebeding of het te grote gebied waarvoor het verbod geldt. Daarnaast toetst de rechter tal van andere feiten en omstandigheden die voor hem dan eens aanleiding zijn om (gedeeltelijk) tot vernietiging over te gaan dan wel de contractuele boete te matigen. Dit zijn o.a.:

  • Een zeer kort dienstverband (bijv. een ontslag tijdens een proeftijd);
  • Geen schade voor uw werkgever door uw indiensttreding elders;
  • Uw gebondenheid aan de branche waarin u werkt;
  • U kunt uw positie bij een nieuwe werkgever aanzienlijk verbeteren;
  • Het initiatief tot ontslagname kwam van uw werkgever in plaats van u;
  • Verwijtbaar gedrag van uw werkgever (bijv. als u werd weggepest).

Het gaat dus om een afweging van de belangen van de werkgever tegenover die van de werknemer. Hoe meer van voornoemde omstandigheden zich bij u voordoen en hoe minder groot de aanwijsbare schade van uw vertrek voor uw werkgever is, hoe groter de kans is dat de rechter het concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigt dan wel de contractuele boete te matigen.

Alternatieven

Er zijn alternatieven als u gebonden bent aan het concurrentiebeding. Vanwege het verlies van uw inkomen, kan de rechter schadevergoeding aan u toekennen over de periode dat u gebonden bent aan het concurrentiebeding, bijvoorbeeld in de vorm van een maandelijks bedrag ter hoogte van uw oude loon. Dit kan zich met name voordoen indien de rechter van mening is dat uw werkgever een groot belang heeft bij instandhouding van het concurrentiebeding, terwijl u weinig tot geen andere mogelijkheden heeft om u zich een inkomen te verwerven.

Schakel een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat in bij een conflict over een concurrentiebeding!

De hoeveelheid jurisprudentie (eerdere gerechtelijke uitspraken) in zaken betreffende een concurrentiebeding is enorm. Een beginnend ontslagadvocaat of jurist kan zich ernstig verslikken in deze materie. Daarnaast zijn de belangen in dit soort zaken – zowel voor een werkgever als een werknemer – vaak zeer groot. Denk niet alleen aan de hoge boetes die staan op overtreding van een concurrentiebeding, maar zeker ook uw risico om minstens een jaar lang verstoken te blijven van inkomsten. Daarnaast leert de ervaring van onze ontslagrechtspecialist dat in zaken betreffende de overtreding van een concurrentiebeding het snel kunnen schakelen een vereiste is. Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat u snel een afspraak krijgt met iemand die weet waar hij het over heeft en gelijk de juiste stappen zet. Schakel dus een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat in!

Meer weten?

Maak snel een afspraak via de secretaresse (030-2302060) tussen 09.00 – 12.30 uur of 13.30 – 17.00 uur of mail naar aartsen@ahl-advocaten.nl.

Wij zijn aangesloten bij de specialisten Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (www.vaan-arbeidsrecht.nl).

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht