Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Arbeidsovereenkomst

1) Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst heeft drie kenmerken: persoonlijke arbeid, tegen betaling en in een gezagsverhouding. Omdat de gezagsverhouding ontbreekt is een aanneemovereenkomst geen arbeidsovereenkomst, maar een uitzendovereenkomst wel. Een uitzendkracht heeft weliswaar geen ontslagbescherming, maar het feit dat het om een arbeidsovereenkomst gaat geeft wel veel rechten. Veel meer dan uitzendkrachten zelf vaak beseffen. Ook een zzp’er kan onder omstandigheden aangemerkt worden als een werknemer met een arbeidsovereenkomst. Dat kan tot veel onbedoelde gevolgen leiden.

2) Proeftijd

U weet wat een proeftijd is: juist, tijdens een proeftijd mag zowel werkgever als werknemer zonder opzegtermijn en zonder ontslagvergunning opzeggen. Maar weet u ook dat een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar maar één maand mag bedragen in plaats van de gebruikelijke twee maanden? En in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) mag bij een contract van zes maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen. Een proeftijd is alleen geldig als hij schriftelijk is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst of cao. Hij mag niet worden opgenomen als u hetzelfde werk daarvoor via een uitzendbureau heeft verricht. Als uw werkgever u een ontslagbrief per post stuurt op de laatste dag van uw proeftijd is hij te laat: u dient het ontslagbericht te ontvangen tijdens de proeftijd. Anders moet uw werkgever u opzeggen met een ontslagvergunning.

3) Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Ook dit komt u bekend voor: u kunt aangenomen worden voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van 12 maanden. Uw werkgever hoeft u niet op te zeggen en kan u op de laatste dag nog laten weten dat uw contract niet wordt verlengd. Maar in de nieuwe WWZ moet hij u dit tenminste één maand van te voren laten weten.
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan twee maal worden verlengd tot ten hoogste 24 maanden. Bij het 4de contract treedt u in vaste dienst, ook al biedt uw werkgever u opnieuw een contract voor bepaalde tijd aan (tenzij de cao afwijkt van de wettelijke regeling). Het is dus niet zo dat uw werkgever altijd nog na twee jaar van u af kan. Als u bijvoorbeeld drie contracten heeft gehad voor zes maanden, treedt u na anderhalf jaar in vaste dienst.

4) Uw rechten tijdens de arbeidsovereenkomst

U heeft recht op een loonstrookje. Alleen als er in de week of de maand volgend op uw loonstrookje niets is veranderd, hoeft uw werkgever geen loonstrookje te verstrekken. Ontvangt u dus de volgende maand op uw bankrekening een afwijkend bedrag ten opzichte van uw laatste loonstrookje, dan moet uw werkgever u een loonstrookje verstrekken.
De wettelijke regeling inzake vakantiedagen is per 1 januari 2012 fors gewijzigd. In beginsel dient u uw overgebleven wettelijke vakantiedagen (4 x het aantal werkdagen per week) op te nemen binnen een half jaar na het jaar waarin u deze dagen heeft opgebouwd. Dus u dient de in 2012 opgenomen wettelijke vakantiedagen op te nemen vóór 1 juli 2013. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kunt u met uw werkgever afwijkende afspraken maken. Tot 1 januari 2012 bouwden zieke werknemers alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode. Na 1 januari 2012 hebben zieke werknemers dezelfde opbouw van vakantiedagen als gezonde werknemers.

5) Loondoorbetaling tijdens ziekte

Als u ziek wordt dient uw werkgever uw loon door te betalen tot twee jaar na de eerste ziektedag. Als u ernstig ziek wordt zal dit niet tot problemen leiden. De kans is groot dat u aansluitend recht heeft op een WIA-uitkering.
In de praktijk leveren juist de korte ziekteperiodes veel problemen op. Soms is een ziekmelding een gevolg van een arbeidsconflict. Uw werkgever gooit nog eens olie op het vuur door uw loon niet door te betalen omdat u zich a) niet aan de regels rond ziekmelding heeft gehouden, of b) omdat uw werkgever bestrijdt dat u ziek bent, of c) de bedrijfsarts oordeelt (tegen het advies van uw huisarts of specialist in) dat u kunt werken, al dan niet in aangepast werk. Veel werknemers voelen zich alleen staan en hebben geen idee hoe in zo’n situatie te handelen. U heeft (ook) in deze situatie een arbeidsrechtspecialist nodig, zeker als uw loon is opgeschort. Als u niets doet of de verkeerde beslissing neemt, kan u dat veel geld kosten.

Maak in dat geval snel een afspraak via de secretaresses van maandag t/m vrijdag 030-2302060 tussen 09.00 – 12.30 uur of 13.30 – 17.00 uur of mail naar aartsen@ahl-advocaten.nl.

Wij zijn aangesloten bij de specialisten Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (www.vaan-arbeidsrecht.nl).

Neem contact op met ahladvocaten Utrecht