Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Ambtenarenrecht

De juridische positie van een ambtenaar wijkt op meerdere aspecten af van die van een “gewone werknemer”.
Zo worden de regels met betrekking tot de positie van de ambtenaar en zijn werkgever, geregeld in de rechtspositie. De verschillende ambtenarensectoren hebben eigen rechtsposities; zo hebben de rijksambtenaren het ARAR, de politie het BARP, de militairen het AMAR etc.

Het is van belang te realiseren dat iedere beslissing (gericht op rechtsgevolg) van de werkgever jegens de ambtenaar, een besluit is waartegen de ambtenaar bezwaar kan indienen. Voorbeelden van besluiten:
•    Herplaatsingsbesluit;
•    Beoordeling;
•    Disciplinaire maatregel;
•    Schorsing;
•    Ontslag.

Indien de ambtenaar het niet eens is met een besluit, MOET DAARTEGEN BINNEN ZES WEKEN bezwaar worden ingediend. Wordt dit niet gedaan, dan staat het besluit definitief vast en kan daar niets meer aan worden gedaan. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Indien tijdig bezwaar wordt ingediend, zal de werkgever het besluit moeten heroverwegen en zal opnieuw een besluit moeten worden genomen; een besluit op bezwaar. Tegen een besluit op bezwaar moet, indien daarmee niet ingestemd kan worden, binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Tot slot kan een uitspraak van de rechtbank ter toetsing worden voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Onderneem derhalve tijdig actie en dien liever één bezwaarschrift teveel in, dan één te weinig! Een bezwaarschrift kan immers zonder consequenties altijd worden ingetrokken. Daarentegen kan tegen een besluit na de zes weken termijn niets meer worden gedaan met alle consequenties van dien.

Advocaat: mr. Vincent Dolderman

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht